សូមអភ័យទោស!

ស្វែងរកផលិតផលមិនឃើញ


សេវាដឹកជញ្ចូន

សម្រាប់អតិថិជនកុម្ម៉ង់ទិញ នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ និងតាមបណ្តាខេត្តគឺ សេវាកម្មដឹកជញ្ជូន លឿនរហ័សទាន់ចិត្ត។

វិធីសាស្រ្តទូទាត់ប្រាក់

១. ទូទាត់ពេលទំនិញដឹកជញ្ជូនទៅដល់កន្លែង ឬទីតាំងណាត់ជួប
២. ទូទាត់តាមភ្ញាក់ងារ Wing, e-Money ឬ TrueMoney
៣. ទូទាត់តាមធនាគា ABA ឬ Cathay iBanking
៤. ទូទាត់តាម លីហួរវេលយ ឬ AMK
៥. ទូទាត់តាម Online (Credit/Debit Card)
វិធីសាស្រ្តទូទាត់ប្រាក់