បញ្ជីផលិតផលអាមេរិក/រុស្ស៊ី លក់ដាច់ជាងគេ
 •  បញ្ជីផលិតផលអាមេរិក/រុស្ស៊ី លក់ដាច់ជាងគេ ៖
    UP TO $30 OFF  
  Expert White Pro
    54.3K 
  $35.00 $40.00    UP TO $35 OFF  
  LiverDetox Plus
    3.5K 
  $60.00 $65.00    UP TO $30 OFF  
  DETOXIC
    14K 
  $30.00 $35.00    UP TO $30 OFF  
  Hair Growth Pro
    134.3K 
  $35.00 $40.00     $7 OFF  
  Salmon oil Cream
    5.6K 
  $38.00 $45.00  Virgin Star
    5K 
  $35.00    UP TO $30 OFF  
  Titan Gel Gold
    8.5K 
  $35.00 $40.00
  សេវាដឹកជញ្ជូន៖
  ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាដឹកជញ្ជូន ផលិតផលជូនអតិថិជន គ្រប់ខេត្ត/ក្រុង ដោយឥតគិតថ្លៃ!!


  បញ្ចេញមតិ/Comment


  សេវាដឹកជញ្ចូន

  សម្រាប់អតិថិជនកុម្ម៉ង់ទិញ នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ និងតាមបណ្តាខេត្តគឺ សេវាកម្មដឹកជញ្ជូន លឿនរហ័សទាន់ចិត្ត។

  វិធីសាស្រ្តទូទាត់ប្រាក់

  ១. ទូទាត់ពេលទំនិញដឹកជញ្ជូនទៅដល់កន្លែង ឬទីតាំងណាត់ជួប
  ២. ទូទាត់តាមភ្ញាក់ងារ Wing, e-Money ឬ TrueMoney
  ៣. ទូទាត់តាមធនាគា ABA ឬ Cathay iBanking
  ៤. ទូទាត់តាម លីហួរវេលយ ឬ AMK
  ៥. ទូទាត់តាម Online (Credit/Debit Card)
  វិធីសាស្រ្តទូទាត់ប្រាក់